Sediment Örneği Alımı
ve Analizi

Sediment Örneği Alımı, Analizi & Yüzey Sediment Dağılım Haritası

Çevre kirliliği problemlerinin önemli üç ana boyutu hava, su ve toprak olarak bilinmektedir. Ancak, günümüzde dünyada ve Türkiye’de önem kazanan bir çevre boyutu da, su yapılarının tabanında yer alan ve değişik karakterli maddelerin birikimi ile oluşan sediman tabakasıdır. Sediman genel olarak, su ortamlarındaki birikinti materyalini belirtir ve dip çamuru olarak da adlandırılabilir. Bütün doğal sular değişen miktarlarda sediman içerirler. Sediman birikimi bir yandan da aktif su hacmini azaltarak su kaynaklarının kullanımını etkilemektedir. Sedimanlardaki organik ve inorganik bileşikler ya dış kaynaklardan gelmekte ya da göl veya nehir ortamı içerisinde oluşmaktadır. Organik madde, bilindiği gibi, mikroorganizmalardan (fitoplankton, zooplankton ve bakteri), makrofitler ve diğer büyük boyutlu organizma atıklarından, çürümüş materyalden çıkan moloz gibi birikimlerden oluşmaktadır. İnorganik madde ise, erozyonlar taşınan kaya parçalarından veya su ortamı içerisinde önceden oluşmuş olabilir. Bunların yanında kanalizasyon deşarjları, tarımsal uygulamalar, bina ve yol inşaatları gibi bir çok insan faaliyetleri sonucunda da organik ve inorganik maddeler su yapısı içine girerler ve çökelerek, dip sedimanında birikirler. Sediman içinde bulunan besin elementleri, ağır metaller ve metal bileşikleri gibi organik ve inorganik maddeler, aşırı miktarlarda bulundukları zaman potansiyel kirleticiler olarak göz önünde tutulmalıdır. Bu nedenlerle sediman tabakası su kalitesini belirgin olarak etkiler. MCH Deniz Araştırmaları yukarıda belirtilen kirleticilerin, sediman cinsi, kum ocaklarındaki kumun kalitesi, mineralojik ve petrografik özelliklerinin tespiti için, deniz içinden kepçe vasıtasıyla alınan sediman örneklerini, uygun koşullarda muhafaza ederek yetkili çevre laboratuvarlarında analizlerini yaptırarak sonuç raporlarını proje firmasına sunmaktadır.

Mch Deniz Araştırmaları

İletişim Bilgilerimiz

Tel: +90(216) 363 64 04
Fax: +90(216) 363 60 91
Cep: +90(532) 272 3114

Son Yazılar

Tümü
TOP